કેવડાત્રીજનુ વ્રત સ્ત્રીઓના તહેવારોમાં મુખ્ય છે. કેવડાત્રીજ ભાદરવા મહિનામાં શુક્લ પક્ષના ત્રીજના દિવસે આવે છે. આ વ્રત કરવાથી બધા ફળોની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વ્રત સ્ત્રીઓના સૌભાગ્યની રક્ષા કરનારુ છે.દેશમાં