એક ખૂબ મોટા શહેરમાં એક હાથી લાવવામાં આવ્યો હતો. માત્ર ચિત્રોમાં અને ફિલ્મોમાં જ હાથી જોવા ટેવાયેલા મહાનગરના માણસો આ હાથીને પ્રત્યેક્ષ જોવા માટે પણ આવતા હતા. હાથી જોવા માટે

બે નાના બાળકો ગામની બાજુમાં આવેલા એક જંગલમાં ફરવા માટે ગયા. જંગલમાં એક પાણીવગરનો કૂવો હતો. કૂવામાં શું છે ? એ જોવા માટે મોટો બાળક કૂવાના કાંઠે ગયો તો એનો

એક બહુમાળી ઈમારતનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું.લગભગ ૧૦ માળ જેટલું કામ પૂરું થયું હતું. એક વાર સવારના સમયે કન્સ્ટ્રકશન કંપનીનો માલિક ઈમારતની. મુલાકાતે આવ્યો. એ ૧૦માં માલની છત પર આંટા