બજેટ 2019માં મોદી સરકારે ખેડૂતોને લઇને મોટી જાહેરાત કરી છે. જો કે ખેડૂતોના મુદ્દા પર મોદી સરકાર સતત દબાણમાં પણ રહી હતી. એવામાં સરકારે ખેડૂતોની નારાજગી દૂર કરવા અને તેમને