25th February 2021
Breaking News

ખેડૂતના કપરા દિવસો દૂર કરશે પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના વાંચો અને શેર કરો

પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના ( PMFBY )

1 યોજનાનો ઉદ્દેશ ક ) અણધાર્યા સંજોગો / ઘટનાના કારણે ખેડૂતોને પાક નુકસાનીથી જે આર્થિક નુકસાન થયું હોય તેમને આર્થિક ટેકો આપવો . ખ ) ખેડૂતોની આવક સ્થિર રાખવી જેથી તેઓ ખેતી વ્યવસાય ક્ષેત્રે ટકી રહે . ગ ) ખેડૂતોને ખેતી માટે આધુનિક અને નવીન ટેકનિક અપનાવવા પ્રોત્સાહન આપવું . ઘ ) કૃષિ ક્ષેત્રમાં ધિરાણ / નાણાંનો પ્રવાહ જાળવી રાખવો

1 પાત્રતાના ધોરણો ૨.૧ બધા ખેડૂતો જેમાં ભાગિયા / ભાગીદાર અને ગણોત ખેડૂતો જેઓ નોટીફાઈડ વિસ્તારમાં નોટીફાઈડ પાક પકવતા હોય , તેઓ આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાને પાત્ર છે . બધા ખેડૂતો જેઓ મોસમી ખેતીની કામગીરી માટે નાણાંકીય સંસ્થાઓ પાસેથી નોટીફાઈડ પાક માટે ધિરાણ મેળવતા ( એટલે કે ધિરાણી ખેડૂતો ) ખેડૂતોને ફરજિયાતપણે આવરી લેવાનાં રહેશે .

1 યોજનાના ફાયદા / સહાય આ યોજના હેઠળ ખેડૂતો દ્વારા ખરીફ પાક માટે બે ટકા , રવીપાક માટે ૧.૫ ટકા તેમજ વાર્ષિક વાણિજિયક અને વાર્ષિક બાગાયતી પાકો માટે પાંચ ટકા સુધીનું પ્રિમિયમ ભરવાનું થાય છે .

આ યોજના હેઠળ પાકના નીચે જણાવેલ તબક્કાઓ અને પાકને નુકસાન થાય તેવા જોખમ આવરી લેવામાં આવેલ છે . એ ) વાવેતર ન થવું / રોપણી ન થવી ( Prevented sowing ) : ઓછા વરસાદના કારણે અથવા વિપરીત મોસમની સ્થિતિના કારણે , વીમા હેઠળના વિસ્તારમાં વાવણી અને વાવેતરને રોકાવું પડે તેવા સંજોગોમાં .

બી ) ઊભો પાક ( વાવણીથી લણણી સુધી ) : અટકાવી ન શકાય તેવા જોખમો એટલે કે દુકાળ , વરસાદ ન પડવો , પૂર , વધારે વરસાદ / જળબંબાકાર , જીવાત અને રોગો , જમીન ખસવી , કુદરતી આગ , વીજળી પડવી , વાવાઝોડું , બરફના તોફાન , ચક્રવાત અને ચક્રવાતના કારણે થતો વરસાદ તેમજ કમોસમી વરસાદ / માવઠાંના જોખમોના કારણે થતું નુકસાન વ્યાપક રીતે આવરી લેવામાં આવે છે .

સી ) કાપણી પછીના નુકસાન કાપણી બાદના બે સપ્તાહ સુધીના સમયને આ વીમા યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે . ડી ) સ્થાનિક આપત્તિઓ : નોટીફાઈડ વિસ્તારમાં કરા પડવા , જમીન ખસવી અને જળ બંબાકારના કારણે સ્થાનિક વિસ્તારમાં પાકને નુકસાન . ઈ ) ઓન એકાઉન્ટ પેમેન્ટની જોગવાઈ : મુખ્ય પાકો માટે મધ્યવર્તી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને કારણે થયેલ નુકસાન માટે ખેડૂતોને ઓન એકાઉન્ટ પેમેન્ટની જોગવાઈ

1 પ્રક્રિયા રાજય કક્ષાએ સચિવશ્રી , કૃષિના અધ્યક્ષપણા હેઠળ વીમા યોજનાની સંક્લન સમિતિની રચના કરવામાં આવેલ છે . સદર સમિતિ કેન્દ્ર સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સૂચના મુજબ જે તે ઋતુની શરુઆતમાં ટેન્ડર / બીડ કરી અમલકર્તા સંસ્થાઓ નક્કી કરવાનું રહેશે તેમજ યોજના હેઠળ આવરી લેવાનાર પાક , ડીફાઇન્ડ વિસ્તાર , પ્રિમિયમના દર , પ્રિમિયમમાં સબસીડી , વિમાપાત્ર રકમ વગેરે બાબતો નક્કી કરે છે અને તે મુજબ જે તે ઋતુનો ઠરાવ બહાર પાડશે.

જેના આધારે જે તે નોટીફાઈડ વિસ્તારના નોટીફાઈડ પાકો માટે ખેડૂતો દ્વારા દરખાસ્ત પત્રક ઓનલાઈન રજુ કરવાનું રહેશે અને તેના આધારે યોજનાની અમલકર્તા સંસ્થા બેંકો મારફતે પ્રિમિયમ સ્વીકારશે , દાવાઓની ગણતરી કરી નિયમોનુસાર મળવાપાત્ર દાવાઓ મંજુર કરશે અને નોડલ બેંકો મારફતે ખેડૂતોના ખાતામાં પાક વિમાના દાવાની રકમ જમા કરાવશે . 1 અમલીકરણ કરતી કચેરી / એજન્સી / સંસ્થા ભારતીય કૃષિ વિમા કંપની ( AIC ) અને ભારત સરકારશ્રી દ્વારા એપેનલ્ડ થયેલ અન્ય વિમા કંપનીઓ પાસેથી ટેન્ડર / બીડ મંગાવી પ્રિમિયમના દર તથા વીમા કંપનીઓ નક્કી કરવાની રહેશે અને તે સંસ્થા યોજનાની અમલીકરણ સંસ્થા તરીકે કાર્યવાહી કરશે . 1 અન્ય શરતો પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના ( PMFBY ) ની ઓપરેશનલ ગાઈડ લાઈનમાં જણાવેલ જોગવાઈઓને ધ્યાને લઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે .

યોજનાનું અમલીકરણ :

રાજ્ય કક્ષાની પાક વીમાની સંક્‍લન સમિતિ SLCCCI (સ્ટેટ લેવલ કો ઓર્ડીનેશન કમીટી ઓફ ક્રોપ ઈંસ્યોરન્સ) કેન્‍દ્ગ સરકારશ્રીની માર્ગદર્શક સૂચના મુજબ જે તે ઋતુની શરુઆતમાં ટેન્ડર/બીડ કરી અમલકર્તા સંસ્થાઓ નક્કી કરે છે. તેમજ યોજના હેઠળ આવરી લેવાનાર પાક, ડીફાઇન્‍ડ વિસ્તાર, પ્રિમિયમના દર, પ્રિમિયમમાં સબસીડી, વિમાપાત્ર રકમ વગેરે બાબતો નક્કી કરી તે મુજબ જે તે ઋતુનો ઠરાવ કરે છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટે નોટીફાઈડ વિસ્તારમાં નોટીફાઈડ પાક વાવતા ખેડુતો નિયત સમય મર્યાદામાં Ikhedut Portal પર ઓનલાઈન અરજી કરી તેની પ્રિંટેડ નકલ નિયત સમયમર્યાદામાં સંબંધિત નાણાકીય સંસ્થા/બેંકમાં રજૂ કરી પ્રિમિયમની રકમ કપાવવાની રહે છે અને તેના આધારે યોજનાની અમલકર્તા સંસ્થા બેંકો મારફતે પ્રિમિયમ સ્વીકારશે, દાવાઓની ગણતરી કરી નિયમોનુસાર મળવાપાત્ર દાવાઓ મંજુર કરશે અને નોડલ બેંકો મારફતે ખેડૂતોના ખાતામાં પાક વિમાના દાવાની રકમ જમા કરાવશે. ખેડુતો નાણાંકીય સંસ્થા/બેંકોએ સહયોગથી ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ખરીફ ૨૦૧૭-૧૮ ઋતુમાં ૧૫.૧૦ લાખ ખેડુતોને ૨૩.૧૪ લાખ હેકટર અને રવિ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ ઋતુમાં ૧.૬૮ લાખ ખેડુતોને ૩.૨૭ લાખ હેકટર વાવેતર વિસ્તાર વિમા હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે.

યોજના અંતર્ગત અરજી કરવા માટેની લીંક નીચે મુજબ છે.https://ikhedut.gujarat.gov.in/nais

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *