7th March 2021
Breaking News

હજારો રૂપિયા ખર્ચા બાદ પણ ધૂંટણનો દુખાવો નથી મટ્યો તો ફક્ત 380 રૂપિયાનો આ ઈલાજ કરીને જુઓ દરેક સુધી માહિતી પહોચાડો

ઘૂંટણની પીડા ઘૂંટણનો દુખાવો હવે નહીં – ફક્ત એક મહિનાનો ઉપયોગ કરીને જુઓ ઘૂંટણની પીડા સારવાર હિન્દીમાંજે પણ ભાઈઓ સંયુક્ત પેઇન, ઘૂંટણમાં દુખાવો, પીઠનો દુખાવો અથવા શરીરના કોઈ પણ સંયોજનમાં કેટલું જૂના દુખાવો થાય છે તે દવા ચોક્કસપણે જુઓ અને જુઓ.

તમે અત્યાર સુધી હજાર રૂપિયે અને સમય દુઃખદ થવું જોઈએ, પરંતુ તમે માત્ર એક જ મહિના માંગણી કરો છો. અને તમે કહી શકો છો કે કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ પણ કૃત્રિમ રાસાયણિક અથવા કોઇ પ્રકારનું કોઈ સ્ટેરૉઇડ જોડાયેલ નથી. આ હર્બલ છે તે પ્રોસેસિંગની દવાઓથી બનેલી છે તેટલી શુદ્ધ દવા છેકેટલાક અભવો છે ઘૂંટણની દુખાવો ઘૂંટણનો દુખાવો કે જે કાલે જ મળ્યો છે તમે શેર કરવા માંગો છો.

રોજ રોજ કોઈ કોઈ કોઈ દર્દીને આભાર આપતા નથી, જેનો સંયુક્ત પીડા રાહત મળે છે, આજે સોચે કેટલાક પણ શેર કરો, જો તમે પણ કોઈને સંયુક્ત પીડા કરો તો તે પણ તેનો= લાભ લેશે.ઘૂંટણની પીડા અનુભવી – ઘૂંટણની પીડા ઉપચારતે કોલકાતાના ઘોષ સાબ સૉડ છે, જેણે થોડા દિવસ પહેલા જ્યુઇન્ટ રિબિલ્ડર ટેબ્લેટ અમારું મંગળ્યું છે, અત્યારે કાલે તેમને ફક્ત 20 દિવસ જતાં હતા,

તેમના ઘૂંટણમાં દુખાવો ઘૂંટણનો દુખાવો થઈ ગયો હતો, તેમના મુજબ તેમને છેલ્લા 13 વર્ષ થી સંયુક્ત પેઇન ભયાનક તે પાંચ મિનિટ માટે સીધા ખભા સુધી રહી શક્યા નથી. અને પીડા અશક્ય છે, અત્યારે તે અવારનવાર એક કલાક સુધી સહેલ પણ કરવા જાય છે આ માત્ર તેમને જ નહી પણ અમે પણ ચમત્કાર લાગે છે.બીજી ઘૂંટણની પીડા ઘૂંટણની પીડા રાહત અનુભવતે પણ કોલકાતા ની જ રહેતી વરસાદ ગૌશ જી છે, જેણે કેટલાક દિવસો પહેલાં અમારી સાથે તેમના પિતા માટે પહેલું તો માત્ર કિડનીની દવા માંગવામાં આવી છે,

તેમને આરામ મળે છે અને પછી તેઓ હજુ પણ થોડા દિવસ પહેલા પૂછે તેમના માતાજીના ઘૂંટણમાં દુખાવો ઘૂંટણની પીડાની મોટી સમસ્યા છે તો શું તે કોઈ દવાની હોય તો આણે તેમને ફક્ત સંયુક્ત રિબિલ્ડર ટેબ્લેટ અહીંથી ભીજવી અને તેમને હમણાં જ 15 દિવસો જ છે અને તેમનું દવા હજુ પણ ખીચવું નથી તેમણે કહ્યું હતું કે,

” હું તેમને કહું છું કે તેઓ પણ આ દવા માંગવા માંગે છે, ‘ છે, અને નોંધપાત્ર સુધારો છે સંયુક્ત પેઇન અમે કહ્યું હતું કે ઓછામાં ઓછા 3 મહિના સુધી સતત રાખવાથી સંયુક્ત પેઇન બિલકુલ યોગ્ય હોવું.ત્રીજા ઘૂંટણની પીડા ઘૂંટણની પીડા અનુભવતે નાગુર રાજસ્થાનનું છે, અહીં એક વ્યક્તિ અમને દવા લઈ જાય છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમની માતાજીની ઘૂઘટને એટલી પીડા થાય છે કે તેમની પીડાને જોવામાં આવે છે, અને તે ઘૂંટણની પીડા છે ઘૂંટણનો દુખાવો ક્યારેક અતિશય અશક્ય છે અને તે રૉ! તેઓ પણ કહે છે કે તેમની માતાજીએ હમણાં જ ઘણું ચુસ્ત થવું જ જોઈએ, અને સંયુક્ત પીડા લગભગ ખતમ થઈ ગયા છે.

ચોથા ઘૂંટણની પીડા ઘૂંટીનો દુખાવો અનુભવતે મુંબઇથી છે જ્યાં એક ગુજરાતી વ્યક્તિ છેલ્લા 15 વર્ષથી ઘૂંટણની દુઃખનો ઘૂંટણનો દુખાવો ઉભો થયો છે, અને તેમાંથી ડૉકટરને ઘૂંટણમાં ફેરવી દેવામાં આવે છે, અને તેના જેવા તાસે આપણા ડૉક્ટની ખબર પડી ત્યારે તે વિનોદ પૅડેયાઈ ભાઈથી મુંબઇ બૉલીવલીથી દવા લે છે, વિનોદજીએ તેમને 3 મહિના લાગ્યા છે, જ્યારે તે ભાઈ 20 દિવસ પછી આવ્યા ન હતા,

તો તેને ફોન કરો અને પુછે તો તે બોલે કે સૉરે જૈન પીડા બાલકુલ બટ્ટ છે તો વિનોદ ભાઈએ કહ્યું જો સંયુક્ત પીડા સમાપ્ત થઈ ગઈ છે તો તમે તેને પણ 3 મહિના સુધી સતત લઇ શકો છો, તો તેણે કહ્યું હતું કે હવે જોઇન્ટ પીડા નથી, હજુ પણ લેન, જ્યારે બનશે ત્યારે જોવામાં આવશે. પછી જાણ્યું કે ગુડરી લોકો માટે વ્યાપાર હંમેશા લાભ થશે શા માટે છે. પરંતુ ત્યાર બાદ તેમણે અનેક દર્દીઓને આ દવા દિલવે છે જેમને પણ આરામ થાય છેપાંચ ઘૂંટણની દુખાવો ઘૂંટણની પીડા અનુભવતે જોઈને આપણા પણ હાંસી છૂટા થઈ ગયેલા છે અને ડૉકટરની મન્માંમાં શું રહે છે તે જાણીને આ વિશ્વાસ અને પક્કડ થઈ જાય છે આ લોકો તમારી સ્વસ્થતાને કોઈ અર્થ નથી, ઘણા ડૉક્ટરોમાં અપવાદ પણ છે,

તેઓ તેમના દર્દીઓને આ દવા આપે છે, એક ના ઘણા દર્દીઓને દવા આપવામાં આવે છે, તેઓ જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે તેઓ અમને અને દવા નથી લીધા, અમે તેમને પૂછ્યું હતું કે શું થયું છે, શું રિઝલ્ટ મળ્યું નથી અથવા કોઈ અન્ય વસ્તુ છે તેઓ જણાવે છે કે ભાઇ મરીજ પહેલા અમારા પાસે દર 10 -15 દિવસનો સમય આવે છે ત્યારે તેમને ફીઝ અને દવા આપીને સખત કમાણી થાય છે, પણ જ્યારે તમારા દવા આપવામાં આવે છે, તો કોઈ પણ મરણ પામે છે, અને તમને ખબર છે કે તે અત્યારે સાચું છે. એ જ દવા આપીને શું ફાયદો થયો છે જે અમારા કામ જ બંધ છે? ઘૂંટણની પીડા
જેમ કે ઘણા અનુભવો અમારા બીજા દવાઓ સાથે પણ સંકળાયેલા છે, અને અમારા એક ડીલર માટે માત્ર આ જ કારણથી જોડાયેલા છે.

તેમના માતાજીને ઘૂંટણની પીડમાં માત્ર એક જ મહિનામાં બધુ જ આરામ થઈ જાય તો તેઓ તેમની સાથે જોડાયેલી યોજનાનું આયોજન કરે છે.હું અહીં તમારા બધાને પણ કહું છું કે તમે અથવા તમારા મિત્રોની માતા બાપ કોઈ પણ એવી કોઈ સમસ્યા છે તો માત્ર અને માત્ર સંયુક્ત રિબિલ્ડર ટેબ્લેટ એક ડબ્બીને એક મહિના સુધી લઈ જવી. અને પછીતમે પોતે જ કહી શકો છો તેના આઝિંગ રિઝોલ્ટ અને હા શતપતિ ક્યાંય નથી, પરંતુ હું પણ તેના માટે ઓછામાં ઓછા 90% સફળતાનો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.ટણની પીડા

જે લોકો સંયુક્ત પીડા માં સંયુક્ત રિબિલ્ડર ઉપયોગ તે લોકો એકથી ઊભા થઈને પાણી ના પિયેન, ખટ્ટી વસ્તુઓને બંધ કરી દીધાં. અને ટી બલ્ક બંધ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *