પોતાની જાતનું પોસ્ટમોર્ટમ

પોતાની જાતનું પોસ્ટમોર્ટમ

15th November 2017 2 By admin

પોતાની જાતનું પોસ્ટમોર્ટમ:
સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર બ્રમ્હાજીએ એકવાર મનુષ્યને પોતાની પાસે બોલાવીને પૂછ્યું,” મે તમને આ ધરતી પર મોકલ્યા છે હવે મારે એ જાણવું છે કે તમારી ઈચ્છા શું છે? તમે શું ચાહો છો? મનુષ્યએ કહ્યું “મારે જીવનમાં ખુબ પ્રગતી કરવી છે , સુખ-શાંતિ જોઈએ છે બધા લોકો મને આદર આપે મારી પ્રશંસા કરે એવું ઈચ્છું છું.”
બ્રમ્હાજીએ મનુષ્યની સામે બે થેલ્લા મુક્યા પછી કહ્યું, “તમારે તમારી સાથે આ બે થેલ્લા લઈ જવાના છે. એક થેલ્લામાં તમારા પરિચિતોની ખરાબ બાબતો અને દોષો ભરેલા છે.એ થેલાને તમારે તમારી પીઠ પર લાદવાનો છે. એ થેલાને ક્યારેય ખોલવાનો નથી ખાસ કરીને બીજાની હાજરીમાં તો એ થેલાને ખોલવો જ નહિ એને હમેશા બંધ રહેવા દેવાનો છે.એ થેલામાનું કઈ તમે પણ ન જોશો અને બીજાને પણ ન બતાવશો.”


મનુષ્યે જિજ્ઞાસાવશ પૂછ્યું, “ આ બીજા થેલામાં શું છે?” બ્રમ્હાજીએ કહ્યું , “ આ બીજા થેલામાં તમારા પોતાના દોષો અને દુર્ગુણો ભરેલા છે. એ થેલાને તમારે આગળના ભાગે લટકાવવાનો છે. તમારા આ થેલાને તમારે વારંવાર જોવાનો છે અને બીજા ને પણ જોવા દેવાનો છે.”
મનુષ્યન તો બંને થેલા ઉપાડીને ચાલતો થયો. પરંતુ ઉતાવળમાં તેનાથી એક ભૂલ થઇ ગઈ. મનુષ્યે પરિચિતોના દોષોનો થેલો આગળ લટકાવ્યો અને એને વારંવાર જોવા લાગ્યો તથા બીજાને બતાવવા પણ લાગ્યો પોતાના દોષોનો થેલો પીઠ પાછળ રાખી દીધો .થેલા ઉલટ-સુલત થવાને કારણે બ્રમ્હાજીએ આપેલ વરદાન પણ ઉલટ-સુલત થઇગયું. મનુષ્યને પ્રગતિને બદલે અધોગતિ મળી,સુખ-શાંતિ ને બદલે દુ:ખ-અશાંતિ ભેટમાં મળ્યા. અને લોકો પાસેથી આદરને બદલે અનાદર મળ્યો..લોકો પ્રશંસાને બદલે ટીકા કરવા લાગ્યા.
જો આપણે મનુષ્યએ કરેલી ભૂલને સુધારી લઈશું તો બ્રમ્હાજી પાસે કરેલી મંગની મુજબ જીવનમાં પ્રગતી, સુખ-શાંતિ, આદર, મન-સન્માન અચૂક મળશે.
ઉદેશ:પાપી માણસને બીજાની રાઈના દાણા જેટલી ભૂલ પણ દેખાય છે પરંતુ પોતાની બિલ્વપત્ર જેટલી મોટી ભૂલ પણ નથી દેખાતી.

sachin