ટીવીની ડીસ એન્ટેના કેવી રીતે કામ કરે છે???

By admin 21st September 2017 0

ટીવી કેન્દ્રના ટાવરમાંથી કે સેટેલાઈટમાંથી ટીવી પ્રસારણ જુદી-જુદી ચેનલોના વિવિધ પ્રકારના સિગ્નલો માઇક્રોવેવ રૂપે વાતાવરણમાં પ્રસારિત થતા હોય છે પરંતુ… Continue Reading