આધાર કાર્ડ આપતી ઓથોરીટી યુડીએઆઈ દ્વારા લોકોને ઓનલાઈન તેના બેંક ખાતા સાથે આધાર જોડયા છે કે નહીં તે બેંકની વેબસાઈટ પર જોવાની છૂટ આપે છે જેના દ્વારા કયા બેંક ખાતા