તેઓ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે જાહેર થયા ત્યારે, તરત જ તેઓ એક સ્કુલમાં ભાષણ આપવા પહોંચી ગયા. તેમની સિક્યુરિટી પણ ખૂબ ઓછી હતી. તેમના ભાષણ વખતે ત્યાં વીજળી ગયેલી, આથી માઈક અને