તેઓ પરમ દરિદ્ર હોવા છતાં તમામ તમામ સંપત્તિઓ તેમનાથી પ્રગટ થાય છે. સ્મશાનાવાસી હોવા છતાં ત્રિલોકના નાથ છે. વિશ્વાત્મા હોવા છતાં વિશ્વરૂપ છે. ગુણાતીત હોવા છતાં ગુણરૂપ છે. આ એક

ગુજરાતની પ્રજા ફરવા માટે ખુબ ઉત્સાહિત હોય,આખા વિશ્વમાં ફરવાનો શોખ ધરાવતી આ પ્રજાને નવું-નવું જાણવાનો અને માણવાનો ખુબ શોખ છે. ગુજરાતમાં એવી કેટલાયે કુદરતી સંપત્તિ છે તથા એવા કેટલાય ફરવાલાયક