“📱 #રોન્ગ નંબર “📱એક ઘરની અંદર મોબાઈલ પર રોન્ગ નંબર પરથી ફોન આવ્યો ઘરની એક સ્ત્રી એ ફોન ઉપાડ્યો તો સામેથી કોઈ અજાણ્યા પુરુષ નો અવાજ સંભળાતા જ સ્ત્રીએ કહ્યુ